Zasady współpracy


Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 10/IV/2018 z dnia 06.02.2018 r. przez Prezesa Ekoenergia Silesia S.A.
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność, ,reguluje zasady jego działalności oraz funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeliwnej 38.
  • Współpraca PPTEE oraz Najemców, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy najmu zawartej z Najemcą.
  • Parkiem zarządza Zarządca, czyli Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185, NIP: 954-273-64-75, REGON 242859870, Kapitał zakładowy Spółki: 19.700.000,00 PLN, w imieniu której występuje Zarząd, który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
 2. Definicje
  • Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  • PPTEE - należy przez to rozumieć Park Przemysłowo Technologiczny Ekoenergia-Efektywność.
  • Zarządcy/Zarządzający – należy przez to rozumieć spółkę Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, będącą właścicielem oraz podmiotem zarządzającym PPTEE
  • Regulaminie – należy przez to rozmieć niniejszy dokument.
  • Najemcy – należy przez podmiot, który na podstawie Umowy najmu z Zarządcą wynajmuje lokal(e) użytkowe znajdujące się na terenie PPTEE.
  • Innowacyjnej działalności gospodarczej/Innowacji (IDG) – należy przez to rozumieć zgodnie z definicją zaproponowaną przez Oslo Manual – nowe rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, organizacji i marketingu, co najmniej z punktu widzenia podmiotu wprowadzającego te rozwiązania do prowadzonej działalności.
  • Sektorze badawczo – rozwojowym (B&R) - należy przez to rozumieć instytucje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań, czego rezultatem są różnego rodzaju innowacyjne przedsięwzięcia.
  • JST – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego.
  • MŚP – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  • Umowie najmu – należy przez to rozumieć dokument regulujący prawa i obowiązki a także zakres współpracy pomiędzy Właścicielem a Najemcą.
  • Protokół przekazania/odbioru – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do
 3. Misja i cele
  • Celem PPTEE jest transfer wiedzy i innowacji w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie rozwiązań technologicznych w obszarze alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań.
  • Cel, o którym mowa w ust.1 jest realizowany poprzez:
   • Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechnienia rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną
   • Inicjowanie i rozszerzanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i B+R,
   • Powiększanie dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej,
   • Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych,
   • Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej,
   • Poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
   • Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy B+R a gospodarką.
  • Misją PPTEE jest działanie na rzecz stymulowania innowacyjnej działalności gospodarczej regionu w szczególności w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i propagowania postaw proekologicznych poprzez wykorzystywanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii działając jako akcelerator transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami i B+R włączając w to współpracę z JST.
 4. Zakres usług
  • PPTE oferuje usługi w zakresie wsparcia oraz doradztwa dla innowacyjnych działalności gospodarczych
  • Oferta PPTE w zakresie wsparcia dla IDG obejmuje
   • Najem lokalu biurowego lub technologicznego.
   • Zagwarantowanie podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja).
   • Udostępnienie sieci internetowej.
   • Dostęp do części wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, toalety).
   • Usługi utrzymania w czystości wynajmowanych lokali, części wspólnych oraz parkingu.
   • Utrzymanie sprawności urządzeń i wyposażenia pomieszczeń.
   • Parking samochodowy, za dodatkową opłatą.
   • Udostępnianie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem audiowizualnymna preferencyjnych warunkach, dla najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę Parku.
   • Rezerwacji sali konferencyjnej oraz sali spotkań biznesowych dokonuje się w systemie rezerwacji telefonicznej lub poczty elektronicznej.
   • Udostępnianie powierzchni na bannerach reklamowych na zasadach jednolitych dla wszystkich podmiotów zrzeszonych w Parku.
   • Udział w spotkaniach biznesowych organizowanych co miesiąc przez PPTEE.
  • Usługi PPTEE w zakresie doradztwa dla IDG obejmuje:
   • Audyty energetyczne
   • Audyty technologiczne
  • Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej
   • Optymalizacja procesów
   • Usługa transferu technologii
   • Szkolenia i doradztwo
  • Wszelkie koszty oraz opłaty za usługi określone w ust. 1 lit. A i B ujęte zostaną w Cenniku Usług Ekoenergia Silesia S.A., który stanowić będzie integralną część Umów Najmu. Cennik Usług umieszczony będzie także na stronie internetowej parkefektywnosc.pl
  • Usługi PPTEE, o których mowa w ust. 1 lit. B będą realizowane na podstawie odrębnych umów z najemcami a także podmiotami zewnętrznymi. Upust cenowy dla usług, o których mowa w ust. 1 lit. A , uwzględniony w cenniku usług, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wyłącznie najemców PPTEE
 5. Rada Naukowa PPTE
  • Powołanie Rady Naukowej PPTEE ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału PPTEE.
  • Celem Rady Naukowej PPTEE jest rozwój, rozbudowa i wsparcie merytoryczne
  • Rada Naukowa PPTEE składa się z 4 członków, wyłonionych przez Zarząd Ekoenergia Silesia S.A w drodze naboru kandydatów.
  • W skład Rady Naukowej PPTEE wchodzą pracownicy jednostek naukowo – badawczych województwa śląskiego specjalizujących się w dziedzinie energetyki oraz innych dziedzin naukowych wchodzących w zakres działalności PPTEE.
  • Rada Naukowej PPTEE została powołana Uchwałą Zarządu nr 30/II/2015 z dnia 17.09.2015 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu co najmniej regionalnym.
  • Rada Naukowa PPTEE jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym i wnioskodawczym.
  • Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki Ekoenergia Silesia S.A.
  • Spotkania Rady Naukowej PPTEE odbywają się w siedzibie PPTEE raz na kwartał nie mniej niż 4 razy w roku kalendarzowego.
 6. Zasady naboru firm do PTEE
  • Podmioty ubiegające się o przyjęcie do PPTEE muszą kumulatywnie spełniać następujące warunki:
   • Należeć do sektora MŚP lub JST,
   • Działać w branży energetycznej lub oferować i realizować działania związane z efektywnością energetyczną oraz optymalizacją procesów przemysłowych.
  • Nabór przeprowadza Zarządca. Szczegółowe warunki naboru podmiotów do PPTEE wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami zostaną zamieszczone na stronie Zarządcy.
  • Podmioty z sektora MŚP lub JST będą przyjmowane do PPTEE mając na uwadze tylko i wyłącznie faktycznie prowadzoną działalność.
  • Podmioty inne niż MŚP mogą zostać Najemcami pod warunkiem deklaracji współpracy z innymi podmiotami z sektora MŚP w zakresie tematycznym PPTEE
  • Do PPTTE przyjmowane są Podmioty, z którymi podpisana została umowa o najmie lokali użytkowych
  • Podmiot określony w ust. 1 ubiegający się o przyjęcie do PPTEE wypełnia wniosek aplikacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Istnieje możliwość zastosowania preferencyjnych warunków czynszowych dla Najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę PPTEE, i którzy będą przyczyniać się do realizacji założonego celu PPTEE, o którym mowa w §3.
  • W PPTEE obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w Spółce Ekoenergia Silesia S.A., który umieszczony jest na stronie internetowej parkefektywnosc.pl
 7. Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury PPTEE
  • Odbiór lokali użytkowych, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, karty parkingowej, klucza dostępu do lokalu oraz innych określonych w Umowie najmu przedmiotów odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji najmu.
  • Kaucja najmu wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu najmu oraz innych opłat eksploatacyjnych lub innych opłat przewidzianych Umową najmu oraz Cennikiem Usług.
  • Z parkingu samochodowego mogą korzystać Najemcy dysponujący kartą parkingową.
  • Najemca ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych.
  • Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody i wiedzy Najemcy tego lokalu.
  • Najemca jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach oddanych do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
 8. Zasady opuszczania PPTE
  • Okres przebywania w PPTEE jest określony w umowie najmu lokali użytkowych.
  • Rozwiązanie Umowy najmu lokali użytkowych przed upływem terminu zapisanego w Umowie najmu jest możliwe za 3-miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
  • Opuszczenie PPTEE wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru. Złożenie Protokołu wiąże się z obowiązkiem rozliczenia wszelkich wyszczególnionych w treści Protokołu usług. Rozliczenie wymaga pisemnego potwierdzenia przez osoby wymienione w Protokole.
  • Opuszczenie PPTEE w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stwierdzonym w Protokole przekazania/odbioru z uwzględnieniem normalnego zużycia.
  • W przypadku stwierdzenia stanu pomieszczenia gorszego niż wynikający ze normalnego zużycia, najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkód poprzez przywrócenie do stanu spoprzedniego lub zapłatę odszkodowania.
  • Po rozwiązaniu umowy najemca obowiązany jest do opuszczenia i wydania przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez PPTEE.
  • Zwrot kaucji najmu nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionego Protokołu przekazania/odbioru oraz rozliczeniu zobowiązań finansowych wobec PPTEE.
 9. Prawa i obowiązki najemcy
  • Najemca ma prawo do korzystania z urządzeń, wyposażenia i infrastruktury towarzyszącej Parku w najmowanych lokalach użytkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń wspólnych PPTEE, udostępnionych do użytkowania przez wszystkich Najemców oraz innych uczestników PPTEE na równych prawach i zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Najemca ma prawo do korzystania z dróg dojazdowych i miejsc parkingowych w PPTEE, udostępnionych do użytkowania przez wszystkich uczestników Parku na równych prawach i zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • Najemca uzyskuje dostęp do najmowanych pomieszczeń w Parku przez całą dobę na zasadach określonych w Umowie najmu.
  • Najemca przyjęty do PPTEE deklaruje gotowość do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy.
  • Najemca ma prawo do powoływania się na przynależność do PPTEE, jednak nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w jego imieniu.
  • Wszelkie informacje dotyczące podmiotów, będące w posiadaniu pracowników Zarządcy są objęte tajemnicą handlową.
  • Każdy Najemca ma obowiązek wytworzenia nowej usługi lub produktu, związanego tematycznie z działalnością PPTEE, o której mowa w §3. Jeżeli działalność Najemcy wpisuje się bezpośrednio w działania PPTEE obowiązek wytworzenia produktu może zostać uchylony.
  • Najemca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PPTEE Regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowej, w szczególności do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Najemców.
  • Najemca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości powierzchni wspólnych, pomieszczeń socjalnych i wykorzystywanych sal spotkań biznesowych, konferencyjnych i szkoleniowych.
  • Czynności wykonywane przez Najemcę nie mogą negatywnie wpływać na komfort pracy pozostałych Najemców.
  • W przypadku odpadów, których przetrzymywanie regulowane jest szczegółowymi przepisami, Najemca samodzielnie i na własny koszt zajmuje się ich składowaniem oraz usuwaniem.
  • Najemca nie może, bez uprzedniej zgody, wnosić dodatkowego wyposażenia do wynajmowanego pomieszczenia, jeśli wyposażenie to może mieć negatywny wpływ na pracę innych najemców, bądź na bezpieczeństwo budynku.
  • Wszelkie trwałe zmiany w aranżacji lub wyposażeniu wynajmowanego pomieszczenia wymagają pisemnej zgody Zarządcy.
  • Najemca zobowiązany jest do udzielania informacji uprawnionemu pracownikowi PPTEE o prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej formie i zakresie.
 10. Prawa i obowiązki Właścicela
  • Na pisemny wniosek Najemcy, zawierający stosowne uzasadnienie, Zarządca może wyrazić zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wynajmowanej powierzchni, w zależności od dostępności powierzchni w PPTEE.
  • PPTEE ma prawo do wykorzystywania informacji o Najemcach w swoich materiałach informacyjnych oraz prezentacyjnych, przy czym nie dotyczy to informacji objętych tajemnicą handlową.
  • Umowa może zostać rozwiązana przez PPTEE w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez dodatkowych wezwań kierowanych do Najemcy, w przypadku:
   • Rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu.
   • Działania Najemcy w sprzeczności z prawem.
   • Stwierdzenia negatywnego wpływu Najemcy na wizerunek PPTEE.
   • Podania nieprawdziwych danych lub przekazania sfałszowanych dokumentów na etapie naboru do PPTEE.
   • Zalegania w płatnościach w wysokości przekraczającej czynsz najmu za dwa okresy płatności
  • Najemcy mają prawo do korzystania na zasadzie pierwszeństwa, ze szkoleń, doradztwa i udziału w imprezach i wystawach organizowanych przez PPTEE.
  • Zarządca ma obowiązek poinformowania Najemcy o organizowanych przez PPTEE szkoleniach i spotkaniach.
 11. Uwagi końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
  • Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga zarządzenia Zarządu Ekoenergia Silesia S.A.
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową najmu, pierwszeństwo ma Umowa najmu.
  • Najemcy zostaną poinformowani o zmianach postanowień Regulaminu drogą elektroniczną.
  • Jeżeli Najemca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie może rozwiązać Umowę najmu z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • Wszelkie informacje poufne dotyczące podmiotów ulokowanych w PPTEE będące w posiadaniu Zarządcy są objęte tajemnicą handlową.
  • Zarządca zastrzega, że niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Zarządzającego, a informacja o zmianach będzie przekazywana do podmiotów ulokowanych w PPTEE.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert