Utworzenie parku

Przedmiot projektu

W ramach realizacji przez spółkę Ekoenergia Silesia S.A. projektu powstał nowy Park Przemysłowo – Technologiczny EkoEnergia – Efektywność. Park mieści się w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Działania inwestycyjne zmierzające do utworzenia Parku polegały na:
  • Modernizacji obiektu przy ul. Żeliwnej.
  • Zakupie wyposażenia laboratorium efektywności energetycznej (sprzęt komputerowy i pomiarowy).
  • Stworzeniu specjalistycznego systemu informatycznego dla potrzeb laboratorium.
  • Zakupie wyposażenia Parku.

Informacje podstawowe

Beneficjentem projektu jest firma Ekoenergia Silesia S.A. Realizacja projektu została poprzedzona wnikliwą diagnozą potrzeb i analizą sytuacji społeczno – gospodarczej regionu i zapotrzebowania na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu o prezentowanym charakterze. Jednym z głównych zadań parku jest wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu oraz w szczególności promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Przedmiotowa inwestycja dotycząca utworzenia Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” typ 1 projektu, którego realizacja zakłada budowę, przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo – technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. Zrealizowany przez Ekoenergia Silesia S.A. projekt aktywnie przyczynia się do transferu technologii i innowacyjności poprzez zakres działalności Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność. Realizacja projektu jest więc zgodna z założeniami i diagnozą zawartą w RPO i przyczynia się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Jednym z czynników decydujących o nowoczesności i konkurencyjności gospodarki regionalnej jest obecność innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zdolnych do absorpcji i dyfuzji innowacji oraz tworzących sieć wzajemnych powiązań i współzależności. Część przedsiębiorstw innowacyjnych dalej nie współpracuje w dostatecznym stopniu w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu. Dlatego istotnym elementem pośredniczącym pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami mogą być, między innymi silne i sprawnie działające parki technologiczne. Przygotowanie do realizacji niniejszego projektu potwierdziło potrzebę uczestnictwa tego typu instytucji w procesie wdrażania innowacji i transferze nowoczesnych technologii. Taki jest też główny cel naszego Parku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert