O parku


Beneficjentem projektu jest firma Ekoenergia Silesia S.A. Realizacja projektu została poprzedzona wnikliwą diagnozą potrzeb i analizą sytuacji społeczno – gospodarczej regionu i zapotrzebowania na funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu o prezentowanym charakterze. Jednym z głównych zadań parku jest wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu oraz w szczególności promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw. Przedmiotowa inwestycja dotycząca utworzenia Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Efektywność zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Projekt jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” RPO WSL 2007 – 2013 Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” typ 1 projektu, którego realizacja zakłada budowę, przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo – technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii.
Zrealizowany przez Ekoenergia Silesia S.A. projekt aktywnie przyczynia się do transferu technologii i innowacyjności poprzez zakres działalności Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność. Realizacja projektu jest więc zgodna z założeniami i diagnozą zawartą w RPO i przyczynia się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

Jednym z czynników decydujących o nowoczesności i konkurencyjności gospodarki regionalnej jest obecność innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, zdolnych do absorpcji i dyfuzji innowacji oraz tworzących sieć wzajemnych powiązań i współzależności. Część przedsiębiorstw innowacyjnych dalej nie współpracuje w dostatecznym stopniu w zakresie rozwoju i wdrażania nowych technologii z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu. Dlatego istotnym elementem pośredniczącym pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczymi a przedsiębiorstwami mogą być, między innymi silne i sprawnie działające parki technologiczne. Przygotowanie do realizacji niniejszego projektu potwierdziło potrzebę uczestnictwa tego typu instytucji w procesie wdrażania innowacji i transferze nowoczesnych technologii. Taki jest też główny cel naszego Parku.

Nasze cele


Bezpośrednim celem działalności Parku jest transfer wiedzy i innowacji, w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie technologicznych rozwiązań alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.
Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechniania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.
Poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej.
Inicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i instytucjami B.
Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert