Wynajem sal konferencyjnych


Oferta w zakresie udostepnienia sal konferencyjnych w Parku Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia – Efektywność

CennikWynajmujący może zastosować promocyjne ceny najmu sal konferencyjnych, w sytuacji, gdy najemca:

 1. w pełni wpisuje się w tematykę Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność
 2. organizuje szkolenie/konferencję/warsztaty wpisujące się w pełni w tematykę Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W
PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNYM EKOENERGIA- EFEKTYWNOŚĆ
ORAZ PARKU TECHNOLOGICZNYM EKOENERGIA-WODA-BEZPIECZEŃSTWO
 1. Przebywający na salach konferencyjnych zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.
 2. Korzystający z sali lub sal konferencyjnych zobowiązuje się do używania tych sal zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w Parku Przemysłowo – Technologicznym Ekoenergia – Efektywność oraz Parku Technologicznym EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo.
 3. Zabrania się wynoszenia z sal konferencyjnych sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego
 4. Klucze od sal konferencyjnych pobiera się w budynku ochrony za pisemnym potwierdzeniem, nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoba pobierająca klucze odpowiada za stan jakościowy i ilościowy wyposażenia sali Po zakończeniu zajęć klucze są oddawane niezwłocznie, nie później niż 15 minut po zakończeniu zajęć, po czym pracownik Spółki lub pracownik ochrony wraz z osobą oddającą klucze sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.
 5. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sal konferencyjnych powstałe z winy korzystającego z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.
 6. Obsługę sprzętu elektronicznego, będącego na wyposażeniu (w tym klimatyzacji), lub sali konferencyjnej prowadzi wyłącznie upoważniony pracownik firmy Ekoenergia Silesia S.A.
 7. Korzystający z sal konferencyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tych sal W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi firmy Ekoenergia Silesia S.A.
 8. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku niewłaściwego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
 9. W salach konferencyjnych obowiązuje zakaz palenia.
 10. W salach konferencyjnych obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 11. Wszystkich użytkowników sal konferencyjnych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i poż. obowiązujących w budynku, jak również do utrzymywania jej w należytej czystości.
 12. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom prowadzącego.
 13. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przerwania zajęć w razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika firmy Ekoenergia Silesia S.A. bądź pracownika ochrony.
 14. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia mogą przebywać na terenie sal konferencyjnych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 15. Za rzeczy pozostawione na salach konferencyjnych firma Ekoenergia Silesia S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Dokonanie rezerwacji sal konferencyjnych oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert