Zasady współpracy

REGULAMIN
Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 10/IV/2018 z dnia 06.02.2018 r. przez Prezesa Ekoenergia Silesia S.A.

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin Parku Przemysłowo – Technologicznego Ekoenergia – Efektywność, ,reguluje zasady jego działalności oraz funkcjonowania i współpracy przedsiębiorstw zlokalizowanych  w budynku przy ul. Żeliwnej 38.
 • Współpraca PPTEE oraz Najemców, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy najmu zawartej z Najemcą.
 • Parkiem zarządza Zarządca, czyli Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185, NIP: 954-273-64-75, REGON 242859870, Kapitał zakładowy Spółki: 19.700.000,00 PLN, w imieniu której występuje Zarząd, który decyduje o wszystkich sprawach, zwłaszcza nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
 • Na terenie PPTEE mogą przebywać i korzystać z jego usług firmy, które podpisały z Parkiem Umowę najmu.
 • Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. PPTEE – należy przez to rozumieć Park Przemysłowo Technologiczny Ekoenergia-Efektywność.
 2. Zarządcy/Zarządzający – należy przez to rozumieć spółkę Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, będącą właścicielem oraz podmiotem zarządzającym PPTEE
 3. Regulaminie – należy przez to rozmieć niniejszy dokument.
 4. Najemcy – należy przez podmiot, który na podstawie Umowy najmu z Zarządcą wynajmuje lokal(e) użytkowe znajdujące się na terenie PPTEE.
 5. Innowacyjnej działalności gospodarczej/Innowacji (IDG) – należy przez to rozumieć zgodnie z definicją zaproponowaną przez Oslo Manual – nowe rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, organizacji i marketingu, co najmniej z punktu widzenia podmiotu wprowadzającego te rozwiązania do prowadzonej działalności.
 6. Sektorze badawczo – rozwojowym (B&R)- należy przez to rozumieć instytucje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań, czego rezultatem są różnego rodzaju innowacyjne przedsięwzięcia.
 7. JST – należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego.
 8. MŚP – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną
  w Rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 9. Umowie najmu – należy przez to rozumieć dokument regulujący prawa i obowiązki a także zakres współpracy pomiędzy Właścicielem a Najemcą.
 10. Protokół przekazania/odbioru – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do
 • 3 Misja i cele
 1. Celem PPTEE jest transfer wiedzy i innowacji w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną procesów przemysłowych w przedsiębiorstwach poprzez udoskonalanie rozwiązań technologicznych w obszarze alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację doboru rozwiązań materiałowych i instalacyjnych
  w celu uzyskania najefektywniejszych, proekologicznych rozwiązań.
 2. Cel, o którym mowa w ust.1 jest realizowany poprzez:
  1. Podnoszenie świadomości sektora przedsiębiorczości i uwidacznianie korzyści płynących z upowszechnienia rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną,
  2. Inicjowanie i rozszerzanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
   B+R,
  3. Powiększanie dostępności do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych z zakresu efektywności energetycznej,
  4. Poprawę warunków  prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój
   i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych,
  5. Stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej,
  6. Poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie i wdrażanie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach,
  7. Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy B+R a gospodarką.
 3. Misją PPTEE jest działanie na rzecz stymulowania innowacyjnej działalności gospodarczej regionu w szczególności w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną
  i propagowania postaw proekologicznych poprzez wykorzystywanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii działając jako akcelerator transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami i B+R włączając w to współpracę z JST.
 • Zakres usług
 1. PPTEE oferuje usługi w zakresie wsparcia oraz doradztwa dla innowacyjnych działalności gospodarczych:
 1. Oferta PPTEE w zakresie  wsparcia dla IDG obejmuje:
  1. Najem lokalu biurowego lub technologicznego.
  2. Zagwarantowanie podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, klimatyzacja).
  3. Udostępnienie sieci internetowej.
  4. Dostęp do części wspólnych budynku (korytarze, klatki schodowe, toalety).
  5. Usługi utrzymania w czystości wynajmowanych lokali, części wspólnych oraz parkingu.
  6. Utrzymanie sprawności urządzeń i wyposażenia pomieszczeń.
  7. Parking samochodowy, za dodatkową opłatą.
  8. Udostępnianie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem audiowizualnym
   na preferencyjnych warunkach, dla najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę Parku.
  9. Rezerwacji sali konferencyjnej oraz sali spotkań biznesowych dokonuje się
   w systemie rezerwacji telefonicznej lub poczty elektronicznej.
  10. Udostępnianie powierzchni na bannerach reklamowych na zasadach jednolitych dla wszystkich podmiotów zrzeszonych w Parku.
  11. Udział w spotkaniach biznesowych organizowanych co miesiąc przez PPTEE.
 2. Usługi PPTEE w zakresie doradztwa dla IGD obejmuje:
  1. Audyty energetyczne,
  2. Audyty technologiczne,
 • Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej,
 1. Optymalizacja procesów,
 2. Usługa transferu technologii,
 3. Szkolenia i doradztwo
 1. Wszelkie koszty oraz opłaty za usługi określone w ust. 1 lit. A i B ujęte zostaną w Cenniku Usług Ekoenergia Silesia S.A., który stanowić będzie integralną część Umów Najmu. Cennik Usług umieszczony będzie także na stronie internetowej parkefektywnosc.pl
 2. Usługi PPTEE, o których mowa w ust. 1 lit. B będą realizowane na podstawie odrębnych umów z najemcami a także podmiotami zewnętrznymi.

Upust cenowy dla usług, o których mowa w ust. 1 lit. A , uwzględniony w cenniku usług,
o którym mowa w ust. 2, obejmuje wyłącznie najemców PPTEE

 • Rada Naukowa PPTEE
 1. Powołanie Rady Naukowej PPTEE ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału PPTEE.
 2. Celem Rady Naukowej PPTEE jest rozwój, rozbudowa i wsparcie merytoryczne
 1. Rada Naukowa PPTEE składa się z 4 członków, wyłonionych przez Zarząd Ekoenergia Silesia S.A w drodze naboru kandydatów.
 2. W skład Rady Naukowej PPTEE wchodzą pracownicy jednostek naukowo – badawczych województwa śląskiego specjalizujących się w dziedzinie energetyki  oraz innych dziedzin naukowych wchodzących w zakres działalności  PPTEE.
 3. Rada Naukowej PPTEE została powołana Uchwałą Zarządu nr 30/II/2015  z dnia 17.09.2015 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii
  o znaczeniu co najmniej regionalnym.
 4. Rada Naukowa PPTEE jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym
  i wnioskodawczym.
 5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki Ekoenergia Silesia S.A.
 6. Spotkania Rady Naukowej PPTEE odbywają się w siedzibie PPTEE raz na kwartał nie mniej niż 4 razy w roku kalendarzowego.
 • 6 Zasady naboru firm do PPTEE
 1. Podmioty ubiegające się o przyjęcie do PPTEE muszą kumulatywnie spełniać następujące warunki::
  1. Należeć do sektora MŚP lub JST,
  2. Działać w branży energetycznej lub oferować i realizować działania związane
   z efektywnością energetyczną oraz optymalizacją procesów przemysłowych.
 2. Nabór przeprowadza Zarządca. Szczegółowe warunki naboru podmiotów do PPTEE wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami zostaną zamieszczone na stronie Zarządcy.
 3. Podmioty z sektora MŚP lub JST będą przyjmowane do PPTEE mając na uwadze tylko
  i wyłącznie faktycznie prowadzoną działalność.,
 4. Podmioty inne niż MŚP mogą zostać Najemcami pod warunkiem deklaracji współpracy
  z innymi podmiotami z sektora MŚP w zakresie tematycznym PPTEE
 5. Do PPTTE przyjmowane są Podmioty, z którymi podpisana została umowa o najmie lokali użytkowych.
 6. Podmiot określony w ust. 1 ubiegający się o przyjęcie do PPTEE wypełnia wniosek aplikacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Istnieje możliwość zastosowania preferencyjnych warunków czynszowych dla Najemców spełniających kryterium MŚP oraz wpisujących się w pełni w tematykę PPTEE, i którzy będą przyczyniać się do realizacji założonego celu PPTEE, o którym mowa w §3.

 1. PPTEE obowiązują ceny na wszystkie usługi, zgodne z cennikiem usług w Spółce Ekoenergia Silesia S.A., który umieszczony jest na stronie internetowej parkefektywnosc.pl
 • Zasady przebywania i korzystania z infrastruktury PPTEE
 1. Odbiór lokali użytkowych, ich wyposażenia, sprzętu informatycznego, karty parkingowej, klucza dostępu do lokalu oraz innych określonych w Umowie najmu przedmiotów odbywa się za pomocą Protokołu przekazania/odbioru, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji najmu.
 2. Kaucja najmu wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu najmu oraz innych opłat eksploatacyjnych lub innych opłat przewidzianych Umową najmu oraz Cennikiem Usług.
 3. Z parkingu samochodowego mogą korzystać Najemcy dysponujący kartą parkingową (,
 4. Najemca ma prawo przebywania w swoim lokalu i miejscach ogólnie dostępnych,
 5. Zabronione jest nieuprawnione, samodzielne przebywanie w innych lokalach bez zgody
  i wiedzy Najemcy tego lokalu.
 6. Najemca jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku w lokalach oddanych do użytkowania oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
 • Zasady opuszczania PPTEE
 1. Okres przebywania w PPTEE jest określony w umowie najmu lokali użytkowych.
 2. Rozwiązanie Umowy najmu lokali użytkowych przed upływem terminu zapisanego
  Umowie najmu jest możliwe za 3-miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.
 3. Opuszczenie PPTEE wymaga złożenia Protokołu przekazania/odbioru.  Złożenie Protokołu wiąże się z obowiązkiem rozliczenia wszelkich wyszczególnionych w treści Protokołu usług. Rozliczenie wymaga pisemnego potwierdzenia przez osoby wymienione w Protokole.
 4. Opuszczenie PPTEE w terminie umownym lub za wypowiedzeniem umowy wymaga spełnienia warunków umowy, a w szczególności zwrotu udostępnionych lokali i wyposażenia w stanie technicznym, odpowiadającym stwierdzonym w Protokole przekazania/odbioru z uwzględnieniem normalnego zużycia.
 5. W przypadku stwierdzenia stanu pomieszczenia gorszego niż wynikający ze normalnego zużycia, najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkód poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania
 6. Po rozwiązaniu umowy najemca obowiązany jest do opuszczenia i wydania przedmiotu najmu w terminie wskazanym przez PPTEE.
 7. Zwrot kaucji najmu nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu kompletnie wypełnionego Protokołu przekazania/odbioru oraz rozliczeniu zobowiązań finansowych wobec PPTEE.
 • Prawa i obowiązki najemcy
 1. Najemca ma prawo do korzystania z urządzeń, wyposażenia i infrastruktury towarzyszącej Parku w najmowanych lokalach użytkowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń wspólnych PPTEE, udostępnionych do użytkowania przez wszystkich Najemców oraz innych uczestników PPTEE na równych prawach i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Najemca ma prawo do korzystania z dróg dojazdowych i miejsc parkingowych w PPTEE, udostępnionych do użytkowania przez wszystkich uczestników Parku na równych prawach
  i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Najemca uzyskuje dostęp do najmowanych pomieszczeń w Parku przez całą dobę
  na zasadach określonych w Umowie najmu.
 5. Najemca przyjęty do PPTEE deklaruje gotowość do wzajemnej wymiany informacji
  i doświadczeń oraz współpracy.
 6. Najemca ma prawo do powoływania się na przynależność do PPTEE, jednak nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w jego imieniu.
 7. Wszelkie informacje dotyczące podmiotów, będące w posiadaniu pracowników Zarządcy są objęte tajemnicą handlową.
 8. Każdy Najemca ma obowiązek wytworzenia nowej usługi lub produktu, związanego tematycznie z działalnością PPTEE, o której mowa w §3. Jeżeli działalność Najemcy wpisuje się bezpośrednio w działania PPTEE obowiązek wytworzenia produktu może zostać uchylony.
 9. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PPTEE Regulaminu, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowej, w szczególności do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Najemców.
 10. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości powierzchni wspólnych, pomieszczeń socjalnych i wykorzystywanych sal spotkań biznesowych, konferencyjnych
  i szkoleniowych.
 11. Czynności wykonywane przez Najemcę nie mogą negatywnie wpływać na komfort pracy pozostałych Najemców.
 12. W przypadku odpadów, których przetrzymywanie regulowane jest szczegółowymi przepisami, Najemca samodzielnie i na własny koszt zajmuje się ich składowaniem oraz usuwaniem.
 13. Najemca nie może, bez uprzedniej zgody, wnosić dodatkowego wyposażenia
  do wynajmowanego pomieszczenia, jeśli wyposażenie to może mieć negatywny wpływ na pracę innych najemców, bądź na bezpieczeństwo budynku.
 14. Wszelkie trwałe zmiany w aranżacji lub wyposażeniu wynajmowanego pomieszczenia wymagają pisemnej zgody Zarządcy.
 15. Najemca zobowiązany jest do udzielania informacji uprawnionemu pracownikowi PPTEE
  o prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej formie i zakresie.
 • 10 Prawa i obowiązki Właściciela
 1. Na pisemny wniosek Najemcy, zawierający stosowne uzasadnienie, Zarządca może wyrazić zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wynajmowanej powierzchni, w zależności
  od dostępności powierzchni w PPTEE.
 2. PPTEE ma prawo do wykorzystywania informacji o Najemcach w swoich materiałach informacyjnych oraz prezentacyjnych, przy czym nie dotyczy to informacji objętych tajemnicą handlową.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez PPTEE w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez dodatkowych wezwań kierowanych do Najemcy,
  w przypadku:
 1. rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Regulaminu,
 2. działania Najemcy w sprzeczności z prawem,
 3. stwierdzenia negatywnego wpływu Najemcy na wizerunek PPTEE,
 4. podania nieprawdziwych danych lub przekazania sfałszowanych dokumentów
  na etapie naboru do PPTEE,
 5. zalegania w płatnościach w wysokości przekraczającej czynsz najmu za dwa okresy płatności.
 • Najemcy mają prawo do korzystania na zasadzie pierwszeństwa, ze szkoleń, doradztwa i udziału w imprezach i wystawach organizowanych przez PPTEE.
 • Zarządca ma obowiązek poinformowania Najemcy o organizowanych przez PPTEE szkoleniach i spotkaniach.
 • 11 Uwagi końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga zarządzenia Zarządu Ekoenergia Silesia S.A.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową najmu, pierwszeństwo ma Umowa najmu.
 4. Najemcy zostaną poinformowani o zmianach postanowień Regulaminu drogą elektroniczną.
 5. Jeżeli Najemca nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie może rozwiązać Umowę najmu z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Wszelkie informacje poufne dotyczące podmiotów ulokowanych w PPTEE będące
  w posiadaniu Zarządcy są objęte tajemnicą handlową.
 7. Zarządca zastrzega, że niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Zarządzającego, a informacja o zmianach będzie przekazywana do podmiotów ulokowanych w PPTEE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl