Usługi doradcze

Spółka celowa w grupie kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. posiadająca statut Instytucji Otoczenia Biznesu. Główne kierunki działalności to modernizacja cieplnych systemów energetycznych, zarządzanie gospodarką cieplno–energetyczną oraz optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Współpracujemy z wieloma firmami prowadzącymi optymalizację zużycia mediów, przeprowadzających audyty energetyczne oraz prowadzące usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej, dzięki czemu mamy możliwość doboru optymalnego rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających klientów.
Dla potrzeb laboratorium efektywności energetycznej Parku Przemysłowo-Technologicznego „EkoEnergia – Efektywność” Ekoenergia Silesia, we współpracy z EUVIC Energią, wdrożyła System Zarządzania Mediami, udostępniany zainteresowanym podmiotom zewnętrznym.
Oszczędności można uzyskać podejmując działania o charakterze organizacyjnym
i technicznym, jak:
• Dobór taryf i mocy zamawianej na podstawie profilu obciążenia
• Negocjacje cen zakupu energii
• Automatyczną kompensację mocy biernej
• Remonty i modernizację urządzeń o pogorszonych wskaźnikach efektywności
• Wdrażanie systemów sterowania.
Przyjmując ostrożnie poprawę efektywności na poziomie 10%, dla obiektu zasilanego
w taryfie B21 i zużywającego rocznie 20 tys. MWh energii, przy cenie energii 210 zł/MWh oszczędności wyniosą około 560 tys. zł. Według publikacji stowarzyszenia Europump, w przypadku optymalizacji pracy urządzeń energochłonnych, jak pompy, łączne możliwe oszczędności mogą sięgać nawet do 40% zużywanej energii elektrycznej. Poszczególne składniki tych oszczędności można uzyskać przez:
• Instalowanie pomp o wyższych sprawnościach – 3%,
• Lepszy dobór pomp do instalacji – 4%,
• Poprawienie obsługi pomp i eksploatacji instalacji – 3%,
• Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań instalacji – 10%,
• Poprawę działania systemu regulacji i sterowania -20%.
Wykorzystanie SZM w wielu obszarach znakomicie wspiera wdrażanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 i ułatwia analizę zgromadzonych danych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań. Przekłada się to wprost na obniżenie kosztu wdrożenia takiego systemu, a w dalszej perspektywie – pozwala uniknąć znacznych wydatków na przeprowadzanie ponownych audytów energetycznych. Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r., przedsiębiorstwa posiadające SZE są zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata, jeżeli taki audyt został wykonany w ramach wdrożenia.
Koszt audytu energetycznego przedsiębiorstwa może wynosić kilkaset tysięcy złotych, a kara finansowa za niewykonanie audytu może stanowić do 5% przychodu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl