„Silesia pod błękitnym niebem”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Parkiem Technologicznym Efektywność zorganizowało 3 grudnia spotkanie informacyjne pt. Zasady naboru w konkursie Silesia pod błękitnym niebem w ramach RPO WSL 2014-2020.

W trakcie spotkania można było pozyskać wsparcie na prowadzenie prac badawczych wpisujących się w obszary „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia”.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały zasady konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 z 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach „Silesia pod błękitnym niebem”, w tym m.in.
– zapisy regulaminu konkursu;
– kwalifikowalność wydatków;
– kryteria oceny projektów;
– podstawowe zasady rozliczeń oraz kontroli i monitorowania projektów.

Spotkanie było transmitowane online za pośrednictwem Fb Ekoenergii Silesia S.A.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.