Audyt energetyczny

Celem audytu jest zidentyfikowanie obszarów, w których istnieją możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz wskazanie konkretnych przedsięwzięć mających zmniejszyć koszt użytkowania energii, wraz z określeniem oczekiwanych oszczędności i oceną opłacalności inwestycji.
Audyt obejmuje:
• Inwentaryzację przyłączy mediów energetycznych oraz zasilanych obiektów
i instalacji,
• Techniczno-ekonomiczną analizę zużycia energii elektrycznej dla każdego przyłącza,
• Analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i identyfikację źródeł o największym potencjale energetycznym w danej lokalizacji,
• Sformułowanie wniosków i zaleceń, które powinny zostać wdrożone po zakończeniu audytu.
Kolejny etap, audyt ponowny, ma na celu analizę efektów podjętych działań i wskazanie możliwości uzyskania dalszych oszczędności.
System Zarządzania Mediami (SZM) jest dostosowany do obsługi energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, a także mediów przemysłowych i paliw niesieciowych. Wdrożenie umożliwia stworzenie ewidencji obiektów, punktów poboru, umów i wprowadzenie danych z faktur na sprzedaż i dystrybucję mediów.
Dalsze etapy są powiązane z prowadzonym audytem efektywności energetycznej, i mogą obejmować:
• Uruchomienie stałego monitoringu zużycia mediów w punktach istotnych dla zarządzania gospodarką energetyczną
Wdrożenie systemu SCADA umożliwiającego sterowanie pracą wybranych instalacji oraz gromadzenie danych pomiarowych pozwalających na rejestrację historii pracy urządzeń i ocenę ich stanu technicznego.

Użytkownik DEMO

Hasło DEMO